Regulamin

Zleceniobiorca – Drukarnia Wielkoformatowa REKLAWIZ

Zleceniodawca – przedsiębiorcy w rozumieniu 431 k.c. tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Informacje zawarte w niniejszym regulaminie określają zasady przyjęcia i realizacji zleceń, odbioru towaru albo jego
wysyłki, płatności, reklamacji oraz praw autorskich, dotyczące wszystkich Zleceniodawców

2. W przypadku zawarcia przez Zleceniobiorcę ze Zleceniodawcą odrębnej umowy, postanowienia niniejszego regulaminu
znajdują zastosowanie w zakresie nieobjętym umową.

§ 2. Przyjęcie zlecenia

1. Zlecenia przyjmowane są przez Zleceniobiorcę w formie elektronicznej na adres mailowy biuro@reklawiz.pl. Wysłane
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zleceniodawcy oraz powinny zawierać wszelkie dane potrzebne do realizacji
zlecenia:

 1. – dokładne oznaczenie następujących parametrów zlecenia: nazwa pliku do druku, materiału, który ma zostać użyty do
  wydruku albo który zostanie dostarczony przez Zleceniodawcę, format, wykończenie, ilość wydruków,
 2. – proof kolorystyczny lub próbkę kolorystyczną,
 3. – sposób pakowania wydruków,
 4. – proponowany przez Zleceniodawcę termin realizacji zlecenia oraz wysyłki albo osobistego odbioru,
 5. – w przypadku wyboru przez Zleceniodawcę opcji wysyłki wykonanych wydruków, dane do wysyłki oraz określenie spedytora,
  firmy kurierskiej, przewoźnika lub operatora pocztowego, z zastrzeżeniem ograniczenia wyboru do firm wykonujących swoje
  usługi na terenie obejmującym siedziby Zleceniobiorcy oraz Zleceniodawcy.

2. Przygotowanie i przekazanie plików do druku
Pliki TIFF CMYK PC (32 bity) bez warstw, masek i patchy, zapisane bez kompresji. Rozmiar 1:1 lub 1:10 po zwiększeniu dpi
10-krotnie. Dla grafiki wektorowej najlepsze będą EPS-y (Postscript Level 1/CMYK/bez miniaturki/tekst jako krzywe). Aby
uzyskać pełną czerń należy czarny kolor zastąpić kolorem o składowych: C40% M40% Y40% B100%. Maksymalny rozmiar pliku
600 mb.
Pliki można przesłać:
do 10 MB można wysłać mailem: biuro@reklawiz.pl
powyżej 10 MB prosimy przesyłać np. przez WeTransfer lub Dropbox

3. W przypadku braku wszystkich niezbędnych danych, lub błędnych plików do druku Zleceniobiorca przystąpi do realizacji
zlecenia dopiero po uzupełnieniu przez Zleceniodawcę brakujących informacji, wówczas termin realizacji zlecenia zostanie
określony przez Zleceniobiorcę.

4. Zleceniobiorca może odmówić realizacji zlecenia w przypadku nieokreślenia przez Zleceniodawcę wszystkich danych
wskazanych w § 2 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

5. Przed realizacją zlecenia Zleceniobiorca ma prawo żądać przedpłaty lub odpowiednich zabezpieczeń.

§ 3. Realizacja zlecenia

1. Zleceniobiorca potwierdza Zleceniodawcy przyjęcie zlecenia w formie elektronicz-nej . W celu weryfikacji wyślemy
odpowiedź o realizacji zamówienia, wycenę lub fak-turę za złożone zamówienie oraz akceptację warunków zamówienia.

2. Zleceniobiorca realizuje zlecenie w oparciu o pliki dostarczone przez Zleceniodawcę.

3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy literowe w treści, złą jakość przygotowanych plików lub złe odwzorowanie lub odstępstwa
kolorystyczne wydrukowanego materiału w przypadku gdy Zleceniodawca nie dostarczy proofu kolorystycznego lub osobiście
nie zaakceptuje próbki wydruku.

4. Akceptacja kolorystyczna odbywa się po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem Zleceniobiorcy. Koszt wykonania
próby kolorystycznej doliczany jest do faktury.

5. Jeżeli po akceptacji przez Zleceniodawcę wydruku próbnego, Zleceniodawca wprowadzi zmiany, konieczne będzie wykonanie
kolejnego wydruku próbnego i jego ponowna akceptacja.

6. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia, w przypadku dostarczenia przez Zleceniodawcę
plików lub materiałów zawierających treści sprzeczne z przepisami prawa, w szczególności o treści obraźliwej.

7. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne i fizyczne pli-ków dostarczonych do druku oraz
przygotowanie plików niezgodnie z Specyfikacją materiałów do druku.

8. W przypadku realizacji wydruków z wykorzystaniem materiałów dostarczonych albo wybranych przez Zleceniodawcę, pomimo
zastrzeżenia przez Zleceniobiorcę braku przydatności materiału do realizacji danego rodzaju zlecenia, Zleceniobiorca nie
odpowiada za stopień ich przydatności, jak i za ewentualne wady, czy też uszkodzenia mogące ujawnić się w trakcie
produkcji.

9. Przy realizacji zlecenia z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę, konieczne jest uwzględnienie
odpowiedniego zapasu materiału. Wielkość zapasu będzie uzależniona od rodzaju zlecenia i materiału przeznaczonego do
użycia i ustalana każdorazowo przez Zleceniobiorcę po złożeniu zlecenia przez Zleceniodawcę.

10. W przypadku, gdy Zleceniodawca dostarczy pliki lub materiały niezbędne do realizacji zlecenia w terminie późniejszym
niż data złożenia zlecenia, Zleceniodawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zleceniobiorcę. Jednocześnie
brak dostarczenia plików lub materiałów w zaznaczonym przez Zleceniobiorcę terminie skutkuje przesunięciem terminu
realizacji zlecenia i koniecznością jego ponownego ustalenia przez pracownika Zleceniobiorcy.

11. Przy złożeniu powtórnego zlecenia na druk tej samej pracy wymagane jest ponowne dostarczenie wzoru kolorystycznego,
zatwierdzonego podpisem Zleceniodawcy lub podpisem upoważnionej przez Zleceniodawcę osoby. W przypadku niedostarczenia
przed drukiem wzoru kolorystycznego odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia wyżej z niniejszego regulaminu.

§ 5. Termin realizacji zlecenia

1. Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo ustalany z pracownikiem Zlecenio-biorcy i jest liczony od dnia
wpłynięcia zamówienia wraz ze wszystkimi potrzebnymi do jego wykonania materiałami, informacjami itp., które zostały
zatwierdzone przez Zleceniobiorcę.

2. Określony przez Zleceniobiorcę termin realizacji nie obejmuje czasu doręczenia przesyłki przez wybranego, zgodnie z
postanowieniami niniejszego regulaminu, spedytora, firmę kurierską, przewoźnika lub operatora pocztowego.

3. Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji zleceń, powstałego na skutek siły wyższej. W przypadku
wystąpienia tego rodzaju przeszkód Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Zleceniodawcy.

Zleceniodawcy przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji zlecenia
powstałego na skutek siły wyższej. W przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od realizacji zlecenia, o którym powyżej
Zleceniodawcy nie przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania.

§ 6. Odbiór i wysyłka towaru

1. Miejscem realizacji zlecenia jest siedziba Zleceniobiorcy. Gotowe zamówienie można odebrać osobiście w godzinach 9.00
– 17.00 ( lub inna godzina ustalona indywidualnie) : JABŁONNA ul. Modlińska 16 ( wjazd od ul. Szkolnej)

2. Odbiór zleceń odbywa się na podstawie numeru zlecenia przesłanego mailem wraz z potwierdzeniem realizacji zlecenia.

3.Jeśli nie ma możliwości odbioru osobistego zamówienia Zleceniobiorca może dostarczyć lub wysłać przesyłką kurierską (
korzystamy z usług DPD) . Koszt przesyłki kurierskiej/dostarczenia wyceniany jest po otrzymaniu wszystkich informacji
dotyczących lokalizacji dostarczenia i doliczany jest do faktury końcowej.

4. Zleceniobiorca zastrzega, iż do realizacji wysyłki wydruków ma zastosowanie regulamin usług firmy kurierskiej,
spedytora, przewoźnika albo operatora pocztowego.

5. Jeżeli Zleceniodawca nie określi sposobu pakowania wykonanego zlecenia, Zleceniobiorca standardowo materiały
przygotowane do wysyłki składa są w kostkę. Wyjątek stanowią wydruki na folii, dla których standardem pakowania jest
zwinięcie w rulon, bądź nawinięcie na gilzę.

6. W przypadku zlecenia przez Zleceniodawcę niestandardowego sposobu pakowania, konieczne jest przesłanie na adres
mailowy biuro@reklawiz.pl, szczegółowego opisu pakowania. Pracownik Zleceniobiorcy, w formie elektronicznej, akceptuje
przedstawiony przez Zleceniodawcę sposób pakowania lub powiadamia o braku możliwości jego wykonania.

7. Towar może zostać ubezpieczony na czas transportu na koszt Zleceniodawcy, po złożeniu osobnego zlecenia przez
Zleceniodawcę.

8. W przypadku dostarczania towaru do Zleceniodawców, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie
terminu dostarczania przesyłki oraz wybrakowanie, uszkodzenie towaru powstałe w czasie transportu, jeżeli jest ono
następstwem okoliczności leżących po stronie przewoźnika.

9. Zleceniobiorca zastrzega, iż do realizacji wysyłki wydruków ma zastosowanie regulamin usług firmy kurierskiej,
spedytora, przewoźnika albo operatora pocztowego wskazanego przez Zleceniodawcę.

§ 7. Płatności oraz ceny

1. Ceny z tytułu realizacji zlecenia na rzecz Zleceniodawców są ustalane indywidualnie na podstawie przesłanego
zamówienia.

2. W przypadku, gdy faktura nie zostanie uregulowana w terminie, Zleceniobiorca naliczy odsetki ustawowe.

3. Jeżeli Zleceniodawca zalega z zapłatą poprzedniego zlecenia albo z zapłatą uzgodnionej zaliczki, Zleceniobiorca
zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub przerwana realizacji zlecenia lub odmowy wydania towaru. W takich sytuacjach
realizacja kolejnych zleceń będzie odbywała się na podstawie przedpłaty lub opłaty gotówkowej przy odbiorze osobistym
zrealizowanego zlecenia.

§ 8. Reklamacje

1. Zleceniodawca niezwłocznie po otrzymaniu towaru jest zobowiązany do jego sprawdzenia pod względem ilości i jakości
oraz wykonania zgodnie ze zleceniem. Wszelkie reklamacje należy złożyć Zleceniobiorcy w przeciągu 2 kolejnych dni
roboczych. W przypadku realizacji dużych zleceń okres ten może zostać wydłużony przez Zleceniobiorcę na wniosek
Zleceniodawcy złożony w formie przewidzianej dla składania zlecenia. Reklamacje nie będą rozpatrywane po upływie okresu,
o którym powyżej.

2. Zleceniodawca ma obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do Zleceniobiorcy, oraz wraz z przesłaniem pisemnej
reklamacji dostarczenia zdjęć celem sporządzenia protokołu oględzin towaru.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania pełnego zgłoszenia. Po rozpatrzeniu
reklamacji Drukarnia pisemnie poinformuje Klien-ta o sposobie jej rozwiązania.

4. Zleceniobiorca w przypadku uznania reklamacji może obniżyć cenę lub dostarczyć towar wolny od wad.

5. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki, Zleceniodawca ma obowiązek, w momencie odbioru przesyłki, sporządzenia
protokołu szkodowego – podpisanego przez przewoźnika. Brak protokołu pozbawia Zleceniodawcę możliwości uwzględnienia
reklamacji przez Zleceniobiorcę, a nadto skutecznego dochodzenia odszkodowania.

6. Brak jakiejkolwiek części dostarczonego towaru nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.

7. Reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia od zatwierdzonego przez Zleceniodawcę wzorca kolorystycznego.

8. Wszelkie reklamacje kolorystyczne będą rozpatrywane na podstawie wzorów kolorystycznych pisemnie zaakceptowanych
przez Zleceniodawcę lub osobę przez niego upoważnioną i przyjętych przez Zleceniobiorcę do druku.

9. W przypadku reklamacji, Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność do wysokości kwoty kontraktu nawiązanego bezpośrednio
ze Zleceniodawcą. Nie przewiduje się odszkodowania za tak zwaną wartości utraconych korzyści lub dodatkowych kosztów
związanych z realizacją lub wykorzystaniem realizowanego zlecenia przez Zleceniobiorcę.

10. W przypadku realizacji zleceń na materiałach powierzonych lub wskazanych przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca nie
ponosi odpowiedzialności za stopień ich przydatności do druku.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przedmiotowego regulaminu, oraz, że je akceptuje i zobowiązuje
się do ich przestrzegania.